Silke Bartsch

dd+d_010
Steffi Klenz (left top), Clara Brörmann (left bottom), Dionisia Salas (middle), Silke Bartsch (right top), Carla Bertone (right bottom) © Agentur fuer Fotografie

http://www.silkebartsch.de/